Ohav Shallom
5005 C11, Calle San Raphael, Palm Springs, Calif. 92264